Margex
فارسی
Search
K

شرایط معامله برای بازارسازها

Margex provides the best trading conditions for MM's among all trading participants. Discounts of up to 80% are applied for market type orders. Limit orders are executed with a positive commission.
مارجکس بهترین شرایط معاملاتی را برای بازارسازان در میان همه شرکت کنندگان در معاملات فراهم می کند. برای اجرای سفارشات مارکت و استاپ مارکت تا 80% تخفیف اعمال می شود. سفارشات محدود همیشه با کمیسیون مثبت اجرا می شوند. ارزش تخفیفات کارمزد معامله متفاوت است و با توجه به گردش مالی بازارگردان در 30 روز گذشته تعیین می شود.
هنگام اجرای دستورات در سیستم معاملاتی مارجکس، مزیت کسب بهترین قیمت اجرا به معامله‌گران در بستر مارجکس داده می‌شود. یک تراکنش شامل چندین بازارساز، بر اساس اولین در اول خروج (FIFO) اجرا خواهد شد.
هر مارکت میکر موظف است حداقل حجم را در هر باند (سطح قیمت) حفظ کند، در حالی که حجم بالاتر از حداقل در 3 باند اول (سطح قیمت) مزایای بیشتری در رابطه با کمیسیون در بین بازارسازان ایجاد می کند. این بدان معناست که اگر یک مارکت میکر حجمی بیشتر از حداقل داشته باشد و یک معامله گر در این باند (سطح قیمت) ظاهر شود، سیستم به طور خودکار اجازه می دهد تا حجم مورد نیاز بازارسازان را در این باند کاهش دهد.